ระบบสมาชิก
Username :
Passwod :

เทศบาล เมืองสิงห์บุรี ยินดีต้อนรับ
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หน่วยงาน: อบต.ทับยา
ทุนวิจัยขยะพระราชทาน มก.นำมาผลิตกระแส ไฟฟ้า


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง “กองทุนบำบัดและใช้ ประโยชน์จากขยะ” ในมูลนิธิชัยพัฒนาไว้ จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัย “การผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะตามแนวพระราชดำริ Landfill Gas to Energy (Royal Speech Project)”

ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ อาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ ได้เล่าให้ ฟังว่า...ครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแนวทางการดำเนินงาน

โดย ส่วนแรก ให้ใช้แก๊สจากขยะให้หมดก่อน ต่อจากนั้นให้นำขยะไปร่อนแยกส่วนประกอบ ส่วนที่เหลือที่ยังสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ ให้นำไปเผาเพื่อนำเอาพลังงานความร้อนไปใช้ประโยชน์ ส่วนเถ้าถ่าน ให้นำไปผสมกับวัสดุที่เหมาะสมอัดเป็นแท่ง อาจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างต่อไปได้

ส่วนที่สอง ขณะทำการร่อนแยกขยะในพื้นที่ส่วนแรก ก็ใช้ประโยชน์จากแก๊สควบคู่กันไปก่อน เมื่อแก๊สหมดจึงดำเนินการลักษณะเดียวกันกับที่ได้ดำเนินการในพื้นที่ส่วนแรก หากทำได้อย่างต่อเนื่องจัดเวลาให้เหมาะสม จะทำให้มีพื้นที่ฝังกลบหมุนเวียนตลอดไป

ต่อมาปี พ.ศ. 2531-2535 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ร่วมกับบริษัทกลุ่ม 79 จำกัด ได้รับสัญญาว่าจ้างจาก กรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการ กำจัดขยะฝังกลบอย่างถูกวิธี (Sanitary Landfill) บนพื้นที่ 170 ไร่ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

“...การดำเนินงานมีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยปรับปรุงสภาพภูมิประเทศให้สวยงามไม่เป็นที่รังเกียจของชุมชน ด้วยการขุดหลุมดิ่งจำนวน 40 หลุม เสร็จแล้วทำการ ดูดน้ำให้แห้งเพื่อที่ดึงแก๊สจากบ่อ ซึ่งได้เพียง 180 คิวเท่านั้นจากที่ตั้งเป้าไว้ 500 คิว เลยเปลี่ยนวิธีเป็น ขุดหลุมนอน...”

แล้วนำก๊าซที่ได้มาผลิตกระแสไฟฟ้า...โดย ทีมงานฯทำการเก็บข้อมูลปริมาณคุณภาพก๊าซจากหลุมขยะ ตลอดจนชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดก๊าซ เพื่อกำจัดสาร ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SILOXANES) และความชื้นในก๊าซเพื่อให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ที่จะป้อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้เครื่องยนต์เทคนิคในการดูแลบำรุงรักษาระบบผลิตกระแสไฟฟ้า... เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์

ทีมงานฯจึงเกิดความมั่นใจว่า....ก๊าซจากขยะตามโครงการตามแนวพระราชดำริ สามารถใช้ประโยชน์ เป็น พลังงานทดแทนใช้ผลิตไฟฟ้าได้...อย่างเด่นชัดและเป็นรูปธรรม..!!!


โดย: อบต.ทับยา
วันที่ 01 ก.ย. 51

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ท้องถิ่นสิงห์บุรี : อบต.ท่างาม ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดกลาง บ้านบางตาโฉม ม.8 (ดู:9) (วันที่:27 มี.ค. 58)
ท้องถิ่นสิงห์บุรี : อบต.ท่างาม ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดกลาง บ้านหัวดง ม.10 (ดู:10) (วันที่:27 มี.ค. 58)
ท้องถิ่นสิงห์บุรี : (ต่อ) อบต.ท่าข้าม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโพธิ์ศรี-โพชนไก่ (เลียบแม่น้ำน้อย) ม.7 (ดู:12) (วันที่:26 มี.ค. 58)
ท้องถิ่นสิงห์บุรี : อบต.ท่าข้าม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ศพด.ต.ท่าข้าม (ดู:6) (วันที่:26 มี.ค. 58)
ท้องถิ่นสิงห์บุรี : อบต.โพประจักษ์ ประกาศเปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป (ดู:8) (วันที่:26 มี.ค. 58)